BLOG
14 czerwiec 2016
Generalnie sprawy rozwodowe i pokrewne uregulowane są na przestrzeni prawnej Unii Europejskiej Rozporządzeniem Rady (WE) Nr...
czytaj więcej
14 czerwiec 2016
Jak podaje GUS, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w Polsce powstawało rocznie ok....
czytaj więcej
13 czerwiec 2016
Abstrahując od przyczyn rozkładu małżeństwa opiszę w tym miejscu niektóre z aspektów pozwu o rozwód. Zatem...
czytaj więcej


"Nic nie jest niezmienne, prócz przyrodzonych
i niezbywalnych praw człowieka."

Thomas Jefferson

"Ten, co wciąż depce prawo,
 rzadko stoi mocno na nogach."

Stanisław Jerzy Lec

"Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa."

Mark Twain

"Dużo łat­wiej jest na­pisać dobrą sztukę niż us­ta­nowić dob­re prawo."

George Bernard Shaw

"Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem."

Immanuel Kant

"Litera prawa powinna być włączona do alfabetu."

Stanisław Jerzy Lec

"Is­tnieją dwie po­kojo­we for­my prze­mocy: pra­wo i przyzwoitość." 

Johann Wolfgang Goethe

"Pra­wo bez prze­mocy jest bezsilne." 

Blaise Pascal

"W dżun­gli praw roz­kwi­tać może tyl­ko pra­wo dżungli." 

Jacek Wejroch

"Chcesz poznać grzechy danego społeczeństwa - poznaj jego prawo"

Andrzej Harwas

"Oby naj­wyższym pra­wem było dob­ro narodu!" 

Cyceron

"Kto ma siłę, ma i prawo."

Johann Wolfgang Goethe 

"Przyz­wycza­jenie po­wodu­je, że bez­pra­wie uważa się za pra­wo, a fałsz za prawdę."

Georg Chritoph Lichtenberg 

"Na­wet do bez­pra­wia ludzie chcą so­bie za­pew­nić prawo."

Aleksander Kumor 

"Ten, który zgadza się na ja­kieś pra­wo, nie boi się sądu przyw­ra­cające­go go do porządku, w który wie­rzy. Ale naj­większą ka­tuszą dla człowieka jest być sądzo­nym bez prawa."

Albert Camus 

"Bądźmy niewol­ni­kami pra­wa, abyśmy mog­li być wolni."

Cyceron

"Doświad­cze­nie rodzi pra­wa, nig­dy zna­jomość praw nie pop­rzedza doświadczenia."

Antoine de Saint-Exupery"Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem."

Immanuel Kant

wiecej cytatów