BLOG
14 czerwiec 2016
Generalnie sprawy rozwodowe i pokrewne uregulowane są na przestrzeni prawnej Unii Europejskiej Rozporządzeniem Rady (WE) Nr...
czytaj więcej
14 czerwiec 2016
Jak podaje GUS, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w Polsce powstawało rocznie ok....
czytaj więcej
13 czerwiec 2016
Abstrahując od przyczyn rozkładu małżeństwa opiszę w tym miejscu niektóre z aspektów pozwu o rozwód. Zatem...
czytaj więcej

14 czerwiec 2016 17:28
Rozwód UE

Generalnie sprawy rozwodowe i pokrewne uregulowane są na przestrzeni prawnej Unii Europejskiej Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2201/2003 (Bruksela II bis) z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000.

 

Należy zaznaczyć, że w Polsce nie obowiązuje Rozporządzenie (nr 1259/2010) Rzym III w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego ddla rozwodu i separacji prawnej. Trzeba także zauważyć, że Rzym III pozostaje bez wpływu na Brukselę II bis.

 

Zatem rozporządzenie 2201/2003 określa właściwość w sprawach rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa sądu tego państwa członkowskiego:

 

a) na którego terytorium:

 

  • małżonkowie zwykle zamieszkują, lub

  • małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje,lub

  • pozwany zwykle zamieszkuje, lub

  • w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub

  • składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub

  • składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego państwa członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam "miejsce stałego zamieszkania";

 

b) którego obywatelami są oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, na którego terytorium mają "miejsce stałego zamieszkania".

 

Jak widać mamy tu aż siedem alternatywnych kryteriów dla ustalenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy - do wyboru przez powoda. Jednak proces wyboru sądu danego Państwa członkowskiego wcale nie musi być taki prosty. Łatwo go zakłócić stosując art. 15 ustęp 2 w sytuacji, gdy strony mają dzieci, przebywające z jednym z małżonków w kraju innym, niż kraj sądu obranego przez powoda. Jest jeszcze art. 19 Brukseli II bis a także art. 54 Prawa prywatnego międzynarodowego,, który wprowadza ogólną regułę właściwości prawa ojczystego małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa. Jeśli dodamy do tego fakt, iż zasada prymatu prawa unijnego nad prawem krajów członkowskich nie jest wyrażona w sposób bezpośredni w traktatach, tylko została określona głównie wskutek orzecznictwa ETS - problem w danych stanach faktycznych może być trudny do rozwiązania.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota prawna:

 

Wpisy na niniejszym Blogu nie są poradami prawnymi i nie powinny być w ten sposób interpretowane. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych w przedmiocie Państwa problemów należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie lub skorzystać z usług uprawnionego, fachowego prawnika, np.: adwokata lub radcy prawnego."Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem."

Immanuel Kant

wiecej cytatów