BLOG
14 czerwiec 2016
Generalnie sprawy rozwodowe i pokrewne uregulowane są na przestrzeni prawnej Unii Europejskiej Rozporządzeniem Rady (WE) Nr...
czytaj więcej
14 czerwiec 2016
Jak podaje GUS, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w Polsce powstawało rocznie ok....
czytaj więcej
13 czerwiec 2016
Abstrahując od przyczyn rozkładu małżeństwa opiszę w tym miejscu niektóre z aspektów pozwu o rozwód. Zatem...
czytaj więcej

13 czerwiec 2016 21:04
Aspekty rozwodu

Abstrahując od przyczyn rozkładu małżeństwa opiszę w tym miejscu niektóre z aspektów pozwu o rozwód. Zatem w pierwszym rzędzie należy przemyśleć czy zażądamy rozwodu z winy drugiego małżonka, z winy obu stron czy też bez orzekania o winie. Jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu małżeństwa stron, może on napotkać problemy proceduralne. Ponadto trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że poszczególne wersje różnią się pod względem czasu, jaki trzeba poświęcić na uzyskanie interesującego nas orzeczenia, inne są też z reguły koszty danego postępowania. Warto też zauważyć, że co do zasady wina jednego z małżonków nie przesądza o pozostałych żądaniach zawartych w pozwie, co dotyczy również ewentualnego postępowania sądowego w przedmiocie podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Nadmieniam też, że dopuszczalne jest wcześniejsze wniesienie pozwu o orzeczenie rozdzielności majątkowej między małżonkami z datą wsteczną, jak również zgodny podział majątku w postępowaniu rozwodowym, tudzież przeprowadzenie tegoż pozasądowo po orzeczeniu rozwodu.

 

Kiedy już zdecydujemy o formule żądania rozwiązania małżeństwa przez orzeczenie rozwodu, w przypadku gdy strony są rodzicami małoletnich dzieci - należy w petitum pozwu zamieścić żądania dotyczące uregulowania sprawowania bezpośredniej pieczy nad dziećmi, ewentualnego orzeczenia o kontaktach rodziców z dziećmi oraz poruszyć kwestię ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich. W związku z regulacjami Kodeksu rodziennego i opiekuńczego można stwierdzić, że prawo pozostawia w tym zakresie szerokie uprawnienia rodzicom, uzależniając działania sądu od ich stanowisk w wyżej wymienionych sprawach. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że w razie sporu między rodzicami w tym obszarze - zazwyczaj konieczne będzie skorzystanie z opinii biegłych sądowych dysponujących odpowiednimi wiadomościami specjalnymi, pozwalającymi wydać opinię, stanowiącą następnie mocną sugestię dla składu orzekającego co do treści orzeczenia, z tym zastrzeżeniem, że to sąd ostatecznie podejmuje decyzję.

 

Formułując żądania pozwu o rozwód trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie, że osoba, która powołuje się na jakieś fakty, z których następnie wywodzi skutki prawne - powinna te fakty udowodnić. Kodeks postępowania cywilnego stawia do dyspozycji stron szereg środków dowodowych, które mogą służyć do udowodnienia wskazywanych faktów oraz jako poparcie dla stawianych twierdzeń i wniosków. Mogą to być więc świadkowie, dokumenty, w tym prywatne i urzędowe, opinie biegłych, przesłuchanie stron itd. Przy powoływaniu danego dowodu należy opisać okoliczności, które ten dowód ma potwierdzać, albowiem brak w tym zakresie uniemożliwia sądowi wydanie prawidłowego postanowienia dowodowego i przy adekwatnej reakcji strony przeciwnej może być jednym z elementów kontroli instancyjnej i prowadzić do zakwestionowania wyroku w razie uwzględnienia ewentualnej apelacji.

 

Pozew rozwodowy może zawierać również wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o przyznanie pełnomocnika z urzędu, poparte stosownymi oświadczeniami wypełnionymi i podpisanymi przez wnioskodawcę, które można znaleźć tutaj. Ponadto już w pozwie można sformułować wnioski o udzielenie zabezpieczenia czy to w zakresie sprawowania bezpoeśredniej pieczy nad dziećmi, uregulowania kontaktów z nimi czy też w zakresie aliemntów - a wszystko to  na czas trwania procesu.

 

Końcowym wnioskiem jest z reguły wniosek o zasądzenie kosztów od strony przeciwnej, przy czym i w tej kwestii istnieją różne opcje.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota prawna:

 

Wpisy na niniejszym Blogu nie są poradami prawnymi i nie powinny być w ten sposób interpretowane. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych w przedmiocie Państwa problemów należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie lub skorzystać z usług uprawnionego, fachowego prawnika, np.: adwokata lub radcy prawnego."Bądźmy niewol­ni­kami pra­wa, abyśmy mog­li być wolni."

Cyceron

wiecej cytatów